04.10.2022.

PITANJA I ODGOVORI DOSTUPNI SU NA POVEZNICI: PITANJA I ODGOVORI

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU

GRAD ČAKOVEC

raspisuje, a

UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA

organizira i provodi

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja trga republike u Čakovcu

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je 

GRAD ČAKOVEC, 

Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec 

OIB: 44427688822 

tel: 040 314 920 

fax: 040 311 724 

e-adresa: gradonacelnik@cakovec.hr 

Odgovorna osoba Raspisivača: gradonačelnica 

Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec 

K. Racina 1, 40000 Čakovec 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je: 

Udruženje arhitekata Međimurja 

Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec 

OIB:53620633344 

Tel. 098814015 

e-adresa: arhitekti-medjimurja@gmail.com 

Odgovorna osoba Provoditelja: predsjednica Udruženja 

Blanka Levačić, mag.ing.arch. 

A.Šenoe 48, Šenkovec, 40000 Čakovec 

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA: 

Autorski tim: 

Jadranka Grgan- Makovec, dipl.ing.arh. 

Udruženje arhitekata Međimurja 

Mihovljanska 11, 40000 Čakovec 

e-adresa: jgrganmakovec@gmail.com 

Marina Mrla, mag.ing.arch. 

Udruženje arhitekata Međimurja 

Travnik 22, 40000 Čakovec 

e-adresa: mrla.marina@gmail.com 

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. 

Udruženje arhitekata Međimurja 

Lavoslava Ružičke 20, 40000 Čakovec 

e-adresa: mpintar.ck@gmail.com 

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA HKA: 125-22/ČK-UA/NJN 

EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: I-22-08-123 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ: 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku. 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: 

Svrha natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Republike u Čakovcu, a predmet za sklapanje ugovora s Gradom Čakovcem je izrada projekta uređenja Trga. 

Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenja prostora Trga Republike, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i na otvorenom javnom gradskom prostoru. 

Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju osnovnih funkcija Trga s pješačkom zonom centra grada i gradskim parkom Perivojem Zrinski. 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU: 

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata 

Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, voditelj natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. 

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNOG ELABORATA ZAINTERESIRANIM NATJECATELJIMA 

Oglas o raspisu natječaja biti će objavljen u dnevnom glasilu u Večernjem listu, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina i na mrežnim stranicama: 

– Grada Čakovca (www.cakovec.hr

– Hrvatske komore arhitekata (www.arhitekti-hka.hr

– Udruženja hrvatskih arhitekata (www.uha.hr

– Udruženja arhitekata Međimurja (www.uam.hr

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj

POVEZNICI: https://uam.hr/wp-content/uploads/2022/09/NATJECAJNI_ELABORAT.rar

ROKOVI : 

Početak natječaja: 02.09.2022. 

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno s 23. rujna 2022. godine putem elektroničke pošte natjecaj.trgck@gmail.com s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – TRG REPUBLIKE U ČAKOVCU 

Pisani odgovori biti će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama i na stranicama Udruženja arhitekata Međimurja (www.uam.hr) najkasnije do 4. listopada 2022. godine

Rok za predaju natječajnih radova je 22. studeni 2022. godine do 12:00 sati u pisarnicu Grada Čakovca, neovisno o načinu dostave. 

ČLANOVI, ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA NATJEČAJA: 

OCJENJIVAČKI SUD 

Predsjednik Ocjenjivačkog suda: 

1. prof. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja 

Članovi Ocjenjivačkog suda: 

2. Damir Šoltić, mag.ing.traff. predstavnik Raspisivača 

3. Oliver Ilić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača 

4. Josip Kovač, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja 

5. Kata Marunica, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja 

Zamjenik članova Ocjenjivačkog suda: 

Ninoslav Šipoš dipl.ing.arh. 

TEHINIČKA KOMISIJA 

Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. predstavnica Provoditelja 

TAJNICA 

Jadranka Grgan-Makovec, dipl ing.arh., predstavnica Provoditelja 

NAGRADE 

I. nagrada 56.000,00 kn netto 78.400,00 kn brutto 

II. nagrada 42.000,00 kn netto 58.800,00 kn brutto 

III. nagrada 28.000,00 kn netto 39.200,00 kn brutto 

IV. nagrada 14.000,00 kn netto 19.600,00 kn brutto 

PLANIRANE VRIJEDNOSTI INVESTICIJE 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost izgradnje iznosi 12.400.000,00 kn (bez PDV), pri čemu je okvirna vrijednost izgradnje 2.000,00 kn/m2 (bez PDV) 

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 772.000,00 kuna (bez PDV-a) od čega je : 

– iznos nagradnog fonda 140.000,00 kuna neto, odnosno aproksimativno 196.000,00 kn bruto. 

– neto isplate odnosno naknade radnim tijelima – ocjenjivačkoj, tehničkoj komisiji i provoditelju 68.000,00 kuna, odnosno aproksimativno 84.000,00 kn bruto 

– ugovor o javnim uslugama za poslove projektiranja koji se planira sklopiti s prvonagrađenim natjecateljem (uz uvjeti da ispuni tražene dokaze sposobnosti) u procijenjenom iznosu od 564. 000,00 kn (bez PDV-a). 

Procijenjena vrijednost javne nabave za usluge projektiranja iznosi 620.000,00 kuna. 

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, sve elaborate, troškovnike, te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za izvedbu građevinskih radova. 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA 

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu usklađeni s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 

a) predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima natječaja 

b) koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima natječaja 

c) čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima natječaja 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati: 

– zadovoljenje prostornog programa 

– kvalitetno prostorno-oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst 

– funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora 

– prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja 

– inovativnost, kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju 

– ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju 

– mogućnost realizacije u etapama/fazama 

– odnos prema kulturnoj baštini i spomenicima kulture 

OSTALI NAVODI: 

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja. 

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.