PROJEKTNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

raspisuje, a

UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA

organizira i provodi

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centar znanosti u Čakovcu

NARUČITELJ, RASPISIVAČ I INVESTITOR

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA,

Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec

OIB 09161580297

Telefon: +385 40 374 249

E-mail: zupan@medjimurska-zupanija.hr

Internetska adresa: www.medjimurska-zupanija.hr

Odgovorna osoba: Matija Posavec, mag.ing., župan

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA

Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec

OIB 53620633344

Telefon: +385 99 214 1881

E-mail: arhitekti.medjimurja@gmail.com

Internetska adresa: www.uam.hr

Odgovorna osoba: Marija Dekar, mag.ing.arch., predsjednica

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA

Marija Dekar, mag.ing.arch.

A. Starčevića 8, 40000 Čakovec

e-mail: marijahorvat.arh@gmail.com, telefon: +385 99 214 1881

Blanka Levačić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4276

A. Šenoe 48, 40000 Šenkovec

e-mail: blanka.levacic@gmail.com, telefon: +385 98 814 015

Suradnik za tehnologiju vertikalnog zračnog tunela:

Leon Jurčić, mag. educ. phys.

Studeni breg 14, 10000 Zagreb

e-mail: leon.jurcic@gmail.com, telefon: +385 99 5099 753

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA HKA 152-24/ČK-AU/NJN

EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE 33/2024

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

Predmet natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra znanosti u Čakovcu. Natječajni zadatak podijeljen je na dio za realizaciju (istočni dio k.č.br. 1729/20, k.o. Čakovec) i anketni dio (zapadni dio k.č.br. 1729/20, k.o. Čakovec).

Cilj natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za realizaciju za Centar znanosti u Čakovcu.

Projekt mora odražavati funkcionalno, optimalno i ekonomično prostorno i oblikovno rješenje planiranih programskih sadržaja na način da je racionalno i održivo u izvedbi, korištenju i održavanju te da jezikom suvremenih arhitektonskih dostignuća stvara unutarnje i vanjske prostore kojima se potiče i inspirira želja za istraživanjem, učenjem i igrom.

Potrebna je smislena usklađenost projekta s načelima Novog europskog Bauhausa, i to u pogledu:

 • visoke razine oblikovne promišljenosti projekta, s jasno elaboriranim stavom prema okolnom prostornom kontekstu
 • visoke razine održivog promišljanja projekta, s elaboracijom elemenata energetske učinkovitosti i kružnog gospodarenja prisutnih u projektu, kao i ostalih elemenata održivosti primjerenih kontekstu u kojemu projekt nastaje
 • visoke razine društvene ambicije projekta, uvažavajući karakteristične potrebe različitih skupina budućih korisnika prostora i potičući uključivo generiranje nove društvenosti.

Specifični ciljevi obuhvata natječaja za realizaciju su:

 • stvaranje cjelovitog rješenja Centra znanosti koje se oslanja na prepoznavanje kvaliteta i nedostataka okolnog urbanog tkiva te se u njega skladno integrira na način da užu i širu lokaciju unaprjeđuje i oplemenjuje dajući joj dodatni novi urbani identitet i vrijednost, istovremeno poštujući povijesno prostorno nasljeđe
 • odražavanje suvremenih arhitektonskih dostignuća te stvaranje unutarnjih i vanjskih prostora kojima se potiče i inspirira želja za istraživanjem i znanjem
 • funkcionalno optimalno, racionalno i ekonomično prostorno i oblikovno rješenje planiranih programskih sadržaja
 • suvremena i inovativna rješenja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti.

Specifični ciljevi obuhvata anketnog dijela natječaja su:

 • konceptualno rješenje kontaktne zone važne za kasnije integralno rješenje
 • urbanističko promišljanje mikrolokacije i makrolokacije u odnosu na obuhvat Centra znanja i ostatak grada.

Natječaj se provodi u skladu sa:

 • ZJN 2016 – poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331., ostalim odredbama ZJN 2016 koje se primjenjuju na projektni natječaj i „Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ („Narodne novine“, br. 65/17, 75/20)
 • Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik), ukoliko isti nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvonagrađenim natjecateljem (uz uvjet da ispuni tražene dokaze sposobnosti).

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Kao natjecatelji ili ponuditelji na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNOG ELABORATA ZAINTERESIRANIM NATJECATELJIMA

U skladu s odredbama članaka 328. ZJN 2016 poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.medjimurska-zupanija.hr i na mrežnim stranicama Provoditelja: www.uam.hr.

Oglas o raspisu i rezultatima natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

NATJECATELJI MOGU PREUZETI NATJEČAJNI ELABORAT U DIGITALNOM OBLIKU NA POVEZNICI

NATJECAJNA DOKUMENTACIJA

ROKOVI

Početak natječaja je 29.3.2024.

Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi do uključivo 18.4.2024.

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama i na stranicama Udruženja arhitekata Međimurja (www.uam.hr) najkasnije do 2.5.2024.

Rok za predaju natječajnih radova je 12.6.2024. do 12:00 sati u pisarnici Međimurske županije, na adresi Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, neovisno o načinu dostave.

Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

 1. prof. dr. sc. Mia Roth-Čerina, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja, predsjednica OS
 2. Davor Bušnja, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
 3. prof. dr. sc. Idis Turato, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
 4. mr. sc. Ana Kralj, dipl. oec., predstavnica Raspisivača
 5. Mirjana Pintar, dipl. ing. arh., ovl.arh., ovl.arh.urb., predstavnica Raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Oliver Ilić, dipl. ing. arh.

TEHNIČKA KOMISIJA

 1. Sanda Grgurić‐Sovar, dipl. ing. arh., ovl.arh., ovl.arh.urb., predstavnica Provoditelja
 2. Blanka Levačić, dipl. ing. arh., ovl.arh., predstavnica Provoditelja

TAJNICA NATJEČAJA

Marija Dekar, mag. ing. arch., predstavnica Provoditelja

NAGRADE

I. nagradaneto iznos 18.000,00 €
II. nagradaneto iznos 11.250,00 €
III. nagradaneto iznos 6.750,00 €
IV. nagradaneto iznos 5.400,00 €
V. nagradaneto iznos 3.600,00 €

Nagradni fond: neto iznos 45.000,00 €.

PLANIRANE VRIJEDNOSTI INVESTICIJE

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije za izgradnju, opremanje, interpretacijski izložbeni prostor i vanjsko uređenje iznosi 11.981.800,00 € (bez PDV-a), pri čemu je:

Izgradnja

 • Unutarnji prostori: 1.700 €/m2 bruto
 • Parkirno-garažni prostor: 610 €/m2 bruto
 • Građevinska konstrukcija prostora vertikalnog zračnog tunela: 950 €/m2 bruto

Opremanje

 • Opremanje*: 300 €/m2
 • Izložbeni prostor s interpretacijskim eksponatima: 1.800 €/m2

Vanjsko uređenje

 • STEAM park s edukativnim izlošcima: 200 €/m2
 • Parkovne površine: 75 €/m2
 • Pristupne površine: 150 €/m2

*osim izložbenog prostora, vertikalnog zračnog tunela, parkirno-garažnog prostora

U planiranu okvirnu sveukupnu vrijednost investicije za izgradnju, opremanje i vanjsko uređenje ne ulazi tehničko-tehnološki sklop vertikalnog zračnog tunela (osim građevinske konstrukcije) koji je predmet zasebnog postupka javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 571.865,36 (bez poreza, prireza i ostalih davanja).

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta i iznosi ukupno 526.865,36 €.

Projekt za izgradnju zgrade i uređenje okoliša

Uključuje idejni projekt (usklađen s preporukama i primjedbama Ocjenjivačkog suda i zahtjevima Naručitelja danim na odabrano idejno rješenje te ostale podloge i elaborati potrebni za ishođenje lokacijske dozvole), glavni i izvedbeni projekti, projekt unutarnjeg uređenja, projekt uređenja okoliša; te uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za izgradnju, okoliš i opremanje sukladno pozitivnim propisima.

Glavni projekt se izrađuje u svrhu ishođenja građevinske dozvole, sa svim pripadajućim mapama, mjerama, podlogama i elaboratima temeljem kojih se dokazuje ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt se izrađuje sukladno zakonskoj regulativi – Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina te svim relevantnim podzakonskim aktima i pravilnicima.

Usluga uključuje izradu sljedećih projekata i elaborata:

– arhitektonski projekt

– građevinski projekt konstrukcije

– strojarski projekt

– elektrotehnički projekt (uključuje CNUS)

– projekt vodovoda i kanalizacije

– projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite

– projekt unutarnjeg uređenja

– krajobrazni elaborat

– geotehnički istražni radovi i geotehnički elaborat

– geotehnički projekt zaštite građevinske jame

– elaborat zaštite od požara

– elaborat zaštite na radu

– elaborat akustičkih svojstava i zaštite od buke

– tehnološki projekt kuhinje

– geodetski elaborat.

Projekt unutarnjeg uređenja ne odnosi se na interaktivnu izložbu znanosti, a obuhvaća sve potrebne nacrte opreme i tehničke specifikacije.

Projektno-tehnička dokumentacija obuhvaća projekt uređenja okoliša u što su uključeni svi potrebni projekti.

Izvedbeni projekt se izrađuje sukladno glavnom projektu te sadrži sve potrebne prikaze koje je potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom. Sadrži troškovnik svih radova temeljem kojeg se nabavljaju i izvode radovi. Troškovnik je dio dokumentacije za javnu nabavu radova te mora biti izrađen sukladno pravilima o nabavi za obveznike ZJN 2016-a. Izvedbeni projekt izrađuje se sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.

Procijenjena vrijednost projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade i uređenje okoliša iznosi 421.865,36 € bez PDV-a.

Projekt interpretacije

Projekt interpretacije obuhvaća projekt interaktivne izložbe znanosti (u unutarnjem i vanjskom prostoru) s predviđenim smjerom kretanja posjetitelja i prijedlogom sustava praćenja posjetitelja te popisom eksponata/izložaka te pripadajućim nacrtima i tehničkim specifikacijama za izradu eksponata/izložaka, a temeljem inicijalne koncepcije Raspisivača.

Projekt interpretacije izrađuje se u dvije faze, idejnoj i izvedbenoj, a uključuje sljedeće:

 • interpretacijska koncepcija / program izložbe za popularizaciju znanosti
 • likovni postav izložbe – produkt dizajn, grafički dizajn, IT i dizajn multimedije, dizajn rasvjete i dizajn ozvučenja
 • troškovnik svih projektiranih elemenata.

Procijenjena vrijednost projektno-tehničke dokumentacije za uređenje interaktivne izložbe znanosti u unutarnjem prostoru i STEM parka u vanjskom iznosi 105.000,00 € bez PDV-a.

Navedena procijenjena vrijednost ovog postupka nabave ne uključuje usluge projektantskog i stručnog nadzora.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja odnosno:

 • predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima natječaja,
 • koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima natječaja,
 • za koje nije dostavljeni obrazac projekta kroz EOJN.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

 • zadovoljenje programskih smjernica projektnog programa,
 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora,
 • kvalitetu, jasnoću i prepoznatljivost arhitektonsko-urbanističkog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
 • racionalnost, ekonomičnost, provedivost i energetsku učinkovitost u izgradnji, korištenju i održavanju,
 • inovativnost u pristupu rješavanja zadatka,
 • kvalitetu krajobraznog rješenja okoliša.

OSTALI NAVODI

Svi ostali navodi detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Tajnica natječaja:

Marija Dekar, mag.ing.arh.